PRIVACY EN WETTELIJKE INFORMATIE

WETTELIJKE INFORMATIE

Definitie BEDRIJF: Storti S.p.A. Via Castelletto, 10 – 37050 Belfiore (VR) belastingcode en btw-nummer 03882500238, ook telefonisch bereikbaar op 045-6134311 of via e-mail op info@storti.com mail pec: stortispa@pec.it WEBSITE: de website www.storti.com inclusief de subsites die direct gerelateerd zijn aan BEDRIJF en/of verwijzend naar domeinen die te relateren zijn aan het BEDRIJF. INHOUD: tekstuele inhoud, grafische en fotografische elementen, handelsmerken en logo’s, domeinnamen, geluid, muziek, video, audiovisuele inhoud, functionaliteiten, technische documentatie en handleidingen en elk materiaal dat kan worden bekeken en geopend via de WEBSITE. BEZOEKER: iedereen die de WEBSITE bezoekt. Toegang tot, raadpleging en gebruik van de pagina’s van deze WEBSITE impliceren de volledige acceptatie van de BEZOEKER van alles wat in dit document wordt vermeld. De navigatie op de Website moet als gratis worden beschouwd, met uitzondering van eventuele kosten van de verbinding die ten laste zijn van de BEZOEKER. Copyright DE INHOUD van de WEBSITE is eigendom van het BEDRIJF en is auteursrechtelijk beschermd. Het is de BEZOEKER verboden om, ook gedeeltelijk en/of als gevolg van wijzigingen, enige inhoud gepubliceerd op deze WEBSITE te kopiëren, te publiceren, te verspreiden, te verzenden of anderszins beschikbaar te maken, op straffe van civiele en strafrechtelijke sancties. Het is hiernaast ook verboden om de grafische weergave van de WEBSITE te reproduceren; de elementen die de WEBSITE vormen worden beschermd door commerciële overeenkomsten en het gebruik ervan voldoet aan de wetten op geregistreerde handelsmerken, op concurrentie en andere wetten en kan niet worden gekopieerd of nagemaakt. Vrijstelling van aansprakelijkheid Alle inhoud die op de WEBSITE wordt gepubliceerd, wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatie, zonder garanties te bieden over de nauwkeurigheid en volledigheid ervan. BEDRIJF behoudt zich het recht voor deze inhoud te wijzigen en bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor enige en directe of indirecte schade, inclusief gederfde winst, die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de WEBSITE te gebruiken en de inhoud ervan, of websites die rechtstreeks of onrechtstreeks ermee zijn verbonden, evenals door weglatingen of fouten. Handelsmerken De namen van producten en bedrijven die op deze WEBSITE worden vermeld, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars, daarom is het ongeoorloofde gebruik ervan uitdrukkelijk verboden. Toepasselijke wet Onverminderd enige andere wettelijke bepaling, alle geschillen of geschillen die kunnen rijzen met betrekking tot enig gebruik van de WEBSITE of de INHOUD tussen het BEDRIJF en de BEZOEKER of met de personen die hebben meegewerkt of zullen samenwerken aan de publicatie of het opstellen of bijwerken van de INHOUD, is de geaccepteerde jurisdictie die van de Italiaanse Staat en in elk geval is het toepasselijke recht het Italiaanse recht dat van kracht was op het moment van het geschil.

COOKIE BELEID

De gebruikte softwaretoepassingen kunnen “cookie” -technologie bevatten. Cookies zijn voornamelijk bedoeld om de navigatie van gebruikers te vergemakkelijken. Cookies kunnen informatie verschaffen over de navigatie op de website en de werking van sommige diensten mogelijk maken waarbij het pad van de gebruiker via verschillende pagina’s van de website moet worden geïdentificeerd. Voor elke toegang tot de portaal, ongeacht de aanwezigheid van een cookie, wordt het type browser geregistreerd en het besturingssysteem (bijv. Microsoft, Apple, Android, Linux, enz.), de host en de URL van de herkomst van de bezoeker, naast de gegevens op de gevraagde pagina. De gebruiker heeft echter de mogelijkheid om zijn browser zodanig in te stellen dat hij op de hoogte wordt gesteld wanneer hij een cookie ontvangt zodat hij kan besluiten om deze te verwijderen. Meer informatie over cookies is te vinden op de websites van de browsers. Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine tekenreeksen die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen wanneer u bepaalde pagina’s op internet bezoekt. In de meeste browsers zijn cookies ingeschakeld, onderaan de pagina kunt u de informatie vinden die nodig is om de cookie-instellingen in de browser te wijzigen. Cookies zijn niet schadelijk voor het apparaat. In de cookies die we genereren, slaan we geen persoonlijk identificeerbare informatie op, maar we gebruiken deze informatie om uw verblijf op de website te verbeteren. Ze zijn bijvoorbeeld nuttig voor het identificeren en oplossen van fouten. Cookies kunnen verschillende functies uitvoeren, zoals het efficiënt navigeren door de verschillende pagina’s en over het algemeen kunnen zij het verblijf van de gebruiker op de website verbeteren. De eigenaar behoudt zich het recht voor om cookies te gebruiken, met de toestemming van de gebruiker waar de wet of de toepasselijke regelgeving dit voorzien, om de navigatie op deze website te vergemakkelijken en de informatie die zal verschijnen aan te passen. De eigenaar behoudt zich ook het recht voor soortgelijke systemen te gebruiken voor het verzamelen van informatie over de gebruikers van de website, zoals het gebruikte type internetbrowser en het besturingssysteem, voor statistische of beveiligingsdoeleinden. Soorten cookies Cookies worden vervolgens onderscheiden in “”sessie”” en “”permanent””, de eerstgenoemde gedownloade bestanden worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten, terwijl de tweede worden opgeslagen totdat ze zijn vervallen of worden gewist. De cookies van de sessie zijn bedoeld voor het versnellen van de analyse van het internetverkeer en om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om toegang te krijgen tot de diensten die door de site worden aangeboden. De cookies van de sessie worden voornamelijk gebruikt tijdens authenticatie, autorisatie en navigatie van de diensten die via een registratie toegankelijk zijn. De meeste browsers zijn ingesteld om cookies te accepteren. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u uw computer zo instellen dat deze worden geweigerd of een waarschuwing wordt weergegeven wanneer ze worden gearchiveerd. Als de belanghebbende het gebruik van cookies weigert, werken sommige functies van de website mogelijk niet correct en zijn sommige diensten mogelijk niet beschikbaar. Het gebruik van de zogeheten cookies van de sessie is strikt beperkt tot het verzenden van sessie-ID’s, noodzakelijk om een veilige en efficiënte verkenning van de site mogelijk te maken. Deze gegevens zijn van technische aard, zij zijn tijdelijk geldig en worden niet verzameld voor het identificeren van gebruikers, maar hun werking en de combinatie met andere gegevens van derden (bijvoorbeeld de provider van de internetverbinding van de belanghebbende), kunnen tot identificatie lijden. Cookies van eerste partijen kunnen alleen worden gelezen door het domein dat ze heeft gemaakt. Welke cookies gebruiken we: Technische navigatiecookies Dit zijn cookies die de normale navigatie en het gebruik van de website garanderen en de verbinding tussen de server en de browser van de gebruiker mogelijk maken. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de navigatie (bijvoorbeeld sessie-id’s) waarmee de belangrijkste functies van de website kunnen worden gebruikt en om de verbinding te beveiligen. Zonder deze cookies kan de website niet normaal worden gebruikt. Functionele cookies Dit zijn cookies die worden opgeslagen op de computer of een ander apparaat dat, op basis van het verzoek van de gebruiker, de keuzes van de gebruiker registreert, zodat deze kunnen worden opgeslagen om een verbeterde en gepersonaliseerde navigatie binnen de dienst of toegang tot de website te bieden. (bijv. registratie voor beveiligde pagina’s, opslag van producten in de winkelwagen om de mogelijkheid te hebben deze in de volgende sessie terug te vinden, de geselecteerde taal op te slaan, een video te bekijken of de mogelijkheid om commentaar te geven op de blog, enz.). Functionele cookies zijn niet noodzakelijk voor de werking van de website, maar ze verbeteren de kwaliteit en ervaring van de navigatie. Analytische cookies Dit zijn cookies die informatie verzamelen over hoe de gebruiker de website gebruikt, zoals welke pagina’s het vaakst worden bezocht. Deze website maakt gebruik van cookies van derden “Google Analytics”. Google Analitycs is een website met statistieken, het berekent bijvoorbeeld het aantal bezoekers, wat voor soort technologie ze gebruiken (bijvoorbeeld Mac of Windows), hoeveel tijd ze doorbrengen op de website… Alle verzamelde gegevens zijn anoniem en in geaggregeerde vorm dus niet profilerend. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de gebruiker (inclusief het IP-adres) wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google. Nuttige links om het privacybeleid van Google Analytics beter te begrijpen: – http://www.google.com/analytics/terms/it.html http://www.google.com/privacypolicy.html Analytische cookies zijn niet noodzakelijk voor de werking van de website. Cookies met betrekking tot widgets van Social Network Widgets: Dit zijn al die componenten van een gebruikersinterface van een programma, die als doel hebben de gebruiker te helpen bij de omgang met het programma. Tijdens de toegang kunnen er cookies worden geïnstalleerd waarmee de accounts van sociale netwerken van de gebruiker met deze website kunnen communiceren en die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Het meest voorkomende gebruik is om de inhoud via sociale netwerken te delen. De aanwezigheid van plug-ins impliceert de overdracht van cookies naar en van alle websites die door derden worden beheerd. Het beheer van de informatie verzameld door “derden” wordt gereguleerd door het gerelateerde beleid waarnaar u verwezen wordt. Om meer transparantie en gemak te bieden, worden hieronder de webadressen van de verschillende beleids- en cookie-beheermethoden gegeven. Facebook beleid: https://www.facebook.com/help/cookies/ Facebook (configuratie): toegang tot uw account. Privacy sectie. Twitter beleid: https://support.twitter.com/articles/20170514Twitter(configuratie): https://twitter.com/settings/security Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ Google+ (configuratie): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ Pinterest beleid:http://about.pinterest.com/it/privacy-policy Pinterest configuratie: https://www.pinterest.com/settings YouTube beleid: http:// it.youtube.com/it/privacy Cookies voor Social Buttons Social Buttons zijn bepaalde “knoppen” op de website die de pictogrammen van sociale netwerken (bijv. Facebook) weergeven en gebruikers in staat stellen direct met sociale netwerken te communiceren met een “klik”. De social buttons die door de website worden gebruikt, zijn links die verwijzen naar het account van de eigenaar op de afgebeelde sociale netwerken. Daarom worden bij het gebruik van deze knoppen geen cookies van derden geïnstalleerd. De website deelt geen navigatie-informatie of gebruikersgegevens die via zijn website zijn verkregen, met sociale netwerken die toegankelijk zijn via sociale knoppen. Hieronder worden links getoond waar de gebruiker het privacybeleid kan bekijken met betrekking tot het gegevensbeheer door de sociale netwerken waarnaar de knoppen verwijzen:
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter https://www.facebook.com/help/cookies Cookies die interactieve kaarten bieden Met deze cookies kunt u interactieve kaarten aan deze website toevoegen. gebruik Google Maps. Voor informatie over de cookies van Google Maps http://www.google.co.uk/intl/it_IT/policies/ Dit soort cookie is niet noodzakelijk voor de werking van de website. Hoe kan ik cookies uitschakelen? Waarschuwing: in verband met de uitschakeling door de gebruiker van alle soorten cookies (inclusief technische cookies) wordt gespecificeerd dat sommige functies van de website mogelijk beperkt of niet beschikbaar zijn. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt er ook voor kiezen om ze niet te accepteren. Als u niet wilt dat uw computer cookies ontvangt en opslaat, kunt u de beveiligingsinstellingen van uw browser wijzigen (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, enz.). Er zijn verschillende manieren om cookies en andere traceertechnieken te beheren. Door uw browserinstellingen te wijzigen, kunt u cookies accepteren of weigeren of een waarschuwingsbericht ontvangen voordat u een cookie van de websites die u bezoekt, accepteert. U kunt alle geïnstalleerde cookies verwijderen in de cookiemap van uw browser. Elke browser heeft verschillende procedures voor het beheren van de instellingen. Cookies kunnen direct vanuit uw webbrowser worden uitgeschakeld. Voor meer informatie over de opties voor het uitschakelen van cookies, vindt u hier de lijst met links voor het configureren van de meest gebruikte browsers. Cookies uitschakelen in Firefox Cookies uitschakelen in Chrome Cookies uitschakelen in Internet Explorer Cookies uitschakelen in Safari Cookies uitschakelen in Opera Als u geen van de hierboven genoemde browsers gebruikt, selecteert u “”cookies”” in het betreffende gedeelte van de handleiding om uit te zoeken waar uw cookiemap zich bevindt. Toestemming De toestemming wordt vrij gegeven door de gebruiker indien hij doorgaat met de navigatie, na de korte informatie te hebben gelezen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de toestemming op elk gewenst moment kan worden ingetrokken en de cookies kunnen worden uitgeschakeld zoals hierboven beschreven. Andere links Om de gebruiker een betere dienst te bieden, kan deze Website verwijzingen naar andere websites bevatten (“”Links””). De Eigenaar wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud en materialen die toegankelijk zijn op dergelijke websites of in elk geval via hen beschikbaar zijn. Alle verzoeken tot informatie over de websites waarnaar wordt verwezen in de links moet alleen worden gericht aan de beheerders van de websites in kwestie. Wijzigingen in het beleid over het gebruik van cookies Om het beleid over het gebruik van cookies voortdurend bijgewerkt te houden, wordt deze periodiek herzien. De laatste update van dit beleid over het gebruik van cookies is uitgevoerd op 7 december 2018 Neem contact op met de eigenaar Neem voor verzoeken of vragen omtrent het beleid over het gebruik van cookies of het privacybeleid contact op met onze medewerkers via e-mail: info@storti.com

BELEID CONTACTEN WEBSITE

In naleving van de EU-verordening 2016/679 en de huidige regelgeving verstrekken wij de volgende informatie met betrekking tot de verwerking en bescherming van uw persoonlijke gegevens. De gegevensbeheerder De gegevensbeheerder is Storti S.p.A. Via Castelletto, 10 – 37050 Belfiore (VR) belastingcode en btw-nummer 03882500238, ook telefonisch bereikbaar op 0456-134311 of via e-mail op info@storti.com mail pec: stortispa@pec.it
Doeleinden De persoonlijke gegevens die u in dit formulier hebt ingevoerd, worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen, om u documentatie te sturen met betrekking tot producten en diensten die door ons op de markt worden gebracht en die relevant zijn voor uw verzoek, om u uit te nodigen om evenementen en cursussen bij te wonen en mogelijk om gecontacteerd te worden door een van onze medewerkers. We vragen uw uitdrukkelijke toestemming om door te gaan met de beschreven verwerkingen, die worden uitgevoerd met behulp van computer- en papieren systemen die worden beschermd door adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Als de gegevens niet worden verstrekt, leidt dit tot geen enkele verwerking. De persoonlijke identificatiegegevens die zijn verzameld van de belanghebbende partij, de gebruiker van de website, zijn het onderwerp van de verwerking en worden rechtstreeks verwerkt en gebruikt voor de volgende doeleinden: (a) om te voldoen aan het verzoek van de gebruiker met betrekking tot het verzoek om informatie in verband met de activiteiten van het bedrijf of voor andere verzoeken van de klant, alsook voor het nastreven van doeleinden die instrumenteel en/of complementair zijn, zoals archivering, verwerking in volledige overeenstemming met het beginsel van eerlijkheid en rechtmatigheid en met de bepalingen van de wet. (b) voor het verzenden van communicaties over toekomstige commerciële en promotionele initiatieven; aankondigingen van de eigen diensten en aanbiedingen van de eigenaar en voor het verzenden van informatieve en promotionele berichten met betrekking tot zijn activiteit, evenals voor de doeleinden die hiermee verband houden en die instrumenteel zijn. Ontvangers De verzamelde gegevens worden niet verspreid, verkocht of uitgewisseld met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve voor de beperkte communicatie die nodig is om uw verzoek te verwerken. Overdracht buiten de EU De gegevens van de belanghebbende partij worden niet overgedragen naar landen buiten Europa. Mochten de gegevens in de toekomst worden overgedragen aan niet-Europese landen of internationale organisaties, dan worden alle bepalingen van hoofdstuk V (EU-verordening 2016/679) nageleefd om een passend beschermingsniveau te waarborgen. Opslagperiode De gegevens die u verstrekt, worden niet langer dan 2 jaar na het laatste contact of actieve correspondentie bewaard en in elk geval niet langer dan uw mogelijke verzoek tot annulering. Rechten van de belanghebbende partij U heeft het recht om de gegevensbeheerder te vragen om toegang tot uw persoonlijke gegevens, de correctie, de annulering hiervan of eventueel de beperking van de verwerking. U kunt altijd een volledige specificatie van de verwerking en uw rechten aanvragen door te schrijven naar de contactpersonen die door de Eigenaar beschikbaar zijn gesteld en aan het begin van dit beleid worden vermeld. Intrekking van de toestemming U kunt de verwerking van de gegevens die onderwerp zijn van dit beleid op elk moment onderbreken, door de verantwoordelijke voor de verwerking aan te schrijven, onverminderd de tot dan toe legaal uitgevoerde handelingen. Recht op beroep Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de GDPR-verordening EU-2016/679 heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens, gevestigd in Piazza di Monte Citorio nr. 121, IT-00186, Rome (e-mail: garante@gpdp.it, PEC: reinstalling@pec.gpdp.it, telefooncentrale +39 06.696771). Rechten van de belanghebbende partij U heeft het recht om de gegevensbeheerder te vragen om toegang tot uw persoonlijke gegevens, de correctie, de annulering hiervan of eventueel de beperking van de verwerking. U kunt altijd een volledige specificatie van de verwerking en uw rechten aanvragen door te schrijven naar de contactpersonen die door de Eigenaar beschikbaar zijn gesteld en aan het begin van dit beleid worden vermeld.

 WEBSITE BELEID – VERZOEKEN EN PRIJSOPGAVEN

In naleving van de EU-verordening 2016/679 en de huidige regelgeving verstrekken wij de volgende informatie met betrekking tot de verwerking en bescherming van uw persoonlijke gegevens. De gegevensbeheerder De gegevensbeheerder is Storti S.p.A. Via Castelletto, 10 – 37050 Belfiore (VR) belastingcode en btw-nummer 03882500238, ook telefonisch bereikbaar op 0456-134311 of via e-mail op info@storti.com mail pec: stortispa@pec.it
Doeleinden De persoonlijke identificatiegegevens die zijn verzameld van de belanghebbende partij, de gebruiker van de website, zijn het onderwerp van de verwerking en worden rechtstreeks verwerkt en gebruikt voor de volgende doeleinden: A. om het verzoek om informatie met betrekking tot de activiteiten van het bedrijf op te volgen, met name met betrekking tot prijsopgaven, beschikbaarheid van producten, offertes; de toestemming is niet vereist en de informatie wordt als geaccepteerd beschouwd op het moment dat de gegevens worden verzonden. B. voor het verzenden van communicaties over toekomstige commerciële en promotionele initiatieven; aankondigingen van de eigen diensten en aanbiedingen van de eigenaar en voor het verzenden van informatieve en promotionele berichten met betrekking tot zijn activiteit. Om deze communicaties te activeren, is expliciete toestemming vereist door het vakje “toestemming” aan te vinken. Ontvangers De verzamelde gegevens worden niet verspreid, verkocht of uitgewisseld met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve voor de beperkte communicatie die nodig is om uw verzoek te verwerken. en altijd onder de controle van de Eigenaar. In het geval van prijsopgaven, beschikbaarheid van producten en offertes, zullen de gegevens worden gecommuniceerd aan de bevoegde lokale dealers om het verzoek te verwerken. Het antwoord op uw verzoek zal vervolgens door laatstgenoemde worden geformuleerd als vertegenwoordiger van het merk Storti. Opslagperiode A. De gegevens die u verstrekt, worden niet langer dan 2 jaar na het laatste contact of actieve correspondentie bewaard en in elk geval niet langer dan uw mogelijke verzoek tot annulering. B. De gegevens worden opgeslagen tot de onderbreking van de dienst door de Eigenaar of tot er uitdrukkelijke afstand wordt gedaan van de ontvangst van verdere communicaties. Rechten van de belanghebbende partij U heeft het recht om de gegevensbeheerder te vragen om toegang tot uw persoonlijke gegevens, de correctie, de annulering hiervan of eventueel de beperking van de verwerking. U kunt altijd een volledige specificatie van de verwerking en uw rechten aanvragen door te schrijven naar de contactpersonen die door de Eigenaar beschikbaar zijn gesteld en aan het begin van dit beleid worden vermeld. Intrekking van de toestemming U kunt de verwerking van de gegevens die onderwerp zijn van dit beleid op elk moment onderbreken, door de verantwoordelijke voor de verwerking aan te schrijven, onverminderd de tot dan toe legaal uitgevoerde handelingen. Recht op beroep Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de GDPR-verordening EU-2016/679 heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens, gevestigd in Piazza di Monte Citorio nr. 121, IT-00186, Rome.

 NIEUWSBRIEF BELEID

In naleving van de EU-verordening 2016/679 en de huidige regelgeving, bieden wij de volgende informatie met betrekking tot de verwerking en bescherming van uw persoonlijke gegevens. De gegevensbeheerder De gegevensbeheerder is Storti S.p.A. Via Castelletto, 10 – 37050 Belfiore (VR) belastingcode en btw-nummer 03882500238, ook telefonisch bereikbaar op 0456-134311 of via e-mail op info@storti.com mail pec: stortispa@pec.it
Doeleinden De persoonlijke identificatiegegevens die zijn verzameld van de belanghebbende partij, de gebruiker van de website, zijn het onderwerp van de verwerking en worden rechtstreeks verwerkt en gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en registratie in mailinglijsten betreffende informatieberichten en commerciële communicatie over toekomstige initiatieven, voor aankondigingen van diensten van de eigenaar, voor het verzenden van berichten met betrekking tot zijn activiteit, evenals voor de doeleinden die hiermee verband houden en instrumenteel zijn. Deze verwerkingen zijn onderworpen aan uw specifieke toestemming, het verstrekken van de gegevens is verplicht voor het verlenen van de dienst. Ontvangers De verzamelde gegevens worden niet verspreid, verkocht of uitgewisseld met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve voor de beperkte communicatie die nodig is om uw verzoek te verwerken. Opslagperiode De gegevens die u verstrekt, worden niet langer dan 2 jaar na het laatste contact of actieve correspondentie bewaard en in elk geval niet langer dan uw mogelijke verzoek tot annulering. Rechten van de belanghebbende partij U heeft het recht om de gegevensbeheerder te vragen om toegang tot uw persoonlijke gegevens, de correctie, de annulering hiervan of eventueel de beperking van de verwerking. U kunt altijd een volledige specificatie van de verwerking en uw rechten aanvragen door te schrijven naar de contactpersonen die door de Eigenaar beschikbaar zijn gesteld en aan het begin van dit beleid worden vermeld. Intrekking van de toestemming U kunt de verwerking van de gegevens die onderwerp zijn van dit beleid op elk moment onderbreken, door de verantwoordelijke voor de verwerking aan te schrijven, onverminderd de tot dan toe legaal uitgevoerde handelingen. Recht op beroep Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de GDPR-verordening EU-2016/679 heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens, gevestigd in Piazza di Monte Citorio nr. 121, IT-00186, Rome

SOLLICITANTEN BELEID

In naleving van de EU-verordening 2016/679 en de huidige regelgeving, bieden wij de volgende informatie met betrekking tot de verwerking en bescherming van uw persoonlijke gegevens. De gegevensbeheerder De gegevensbeheerder is Storti S.p.A. Via Castelletto, 10 – 37050 Belfiore (VR) belastingcode en btw-nummer 03882500238, ook telefonisch bereikbaar op 0456-134311 of via e-mail op info@storti.com mail pec: stortispa@pec.it
Doeleinden Alle persoonlijke informatie die in schriftelijke of mondelinge vorm wordt verzonden of verstrekt, zonder enige uitnodiging door de verantwoordelijke voor de verwerking, wordt gebruikt om uw sollicitatie te verwerken, specifiek om de voorwaarden voor een indiensttreding en/of het starten van een samenwerking te verifiëren. Modus De verwerking van uw persoonlijke gegevens zal gebaseerd zijn op beginselen van juistheid, wettigheid en transparantie, met bescherming van uw privacy en uw rechten en de verwerking zal worden uitgevoerd met behulp van computer- of papieren systemen door speciaal opgeleid personeel. Communicatie aan categorieën ontvangers Elke communicatie aan derden is alleen voorzien voor de uitvoering van de selectie- en evaluatieactiviteiten met betrekking tot het vaststellen van de arbeidsrelatie. De verzamelde gegevens worden niet verspreid. Bewaartijd Persoonlijke gegevens worden gedurende 3 jaar na de eerste archivering opgeslagen. Rechten van de belanghebbende partij U heeft het recht om de gegevensbeheerder te vragen om toegang tot uw persoonlijke gegevens en om deze te corrigeren. U kunt altijd een volledige specificatie van de verwerking en uw rechten aanvragen door te schrijven naar de contactpersonen die door de Eigenaar beschikbaar zijn gesteld en aan het begin van dit beleid worden vermeld. Recht op beroep Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de GDPR-verordening EU-2016/679 heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens, gevestigd in Piazza di Monte Citorio nr. 121, IT-00186, Rome. Aard van de verstrekking en toestemming Het verstrekken van persoonsgegevens wordt overgelaten aan de wil van de kandidaat die zijn curriculum vitae presenteert. De gegevens die vervolgens en eventueel door de eigenaar worden opgevraagd, zijn functioneel voor de beoordeling van de geschiktheid voor de indiensttreding en/of het begin van de samenwerking en worden op vrijwillige basis verleend.

Shop Icon
Lens Icon